Tyst Asfalt

Tyst Asfalt

En tumregel är att ju större stenstorlek i en asfaltsmassa desto bättre nötningsegenskaper, men också högre buller från transporter på asfalten. Med den höga kvalitén som Tösseryoliten™ har är det möjligt att lägga asfalt med mindre stenstorlek än vad som är vanligt utan att livslängden förkortas. Det innebär i sin tur att ljudemissionen, vid trafik på denna asfalt, blir tydligt lägre.
Bolaget har tillsammans med aktörer på den svenska marknaden utvecklat en teknik att med sitt högkvalitativa krossmaterial, Tösseryolit™ 0-8 mm, i kombination med ett specialbitumen, Nynäs Endura F1, skapa en asfalt som kan läggas i tunna skikt med hög hållfasthet, låg ljudnivå och låga emissioner av PM10 damm.

Till höger, bilder på en utborrad asfaltspuck efter motsvarande fem års trafikslitage.

Här är lite fakta: 
Prallvärdet fås från en metod för varmblandad asfalt som mäter nötningsmotståndet efter motsvarande fem års trafiknötning, SS-EN 12697-16. Kraven från svenska vägmyndigheter är att prallvärdet inte får överstiga 25 efter fem års trafik på motorvägar och 28 för kommunala gator. 
I december 2012 beställde vi, av NCCs laboratorium vid Tagene bergtäkt i Göteborg, en mätning av prallvärdet för en asfaltsblandning med Tösseryolit™ 0-8 mm, Endura F1, gummi, cement och fibrer. 
Prallvärdet blev 8.

Prov gjordes därefter med Tösseryolit™ 0-8 mm och Endura F1.
Prallvärdet blev 12.

På initiativ från Åke Sandin, Trafikkontoret i Göteborg, gjordes en kontrollmätning med 
Tösseryolit™ 8-11 mm, Tagene 4-8 mm, Tagene 0-2 mm och Endura F1. 
Prallvärdet blev 7.

Vid en läggning av 25 mm asfalt i november 2013 provades en blandning av
Tösseryolit™ 4-8 mm, Tagene 0-2 mm och Endura F1.
Prallvärdet blev 14.

För att se hur olika bitumen påverkar slitaget användes NYPOL 73 tillsammans med Tösseryolit™ 0-8 mm vid provning 2015. Prallvärdet blev 19.