Euro Sand Ryolit AB

Kärnverksamheten för bolaget är krossning och sortering av berg samt försäljning av specialstensprodukter med krav på mycket goda egenskaper. All produktion sker i den egna bergtäkten belägen i Dalsland vid Tösse i Åmåls kommun. Bergarten i täkten är Ryolit som är en finkristallisk vulkanisk bergart med mycket goda hållfasthetsegenskaper, som bland annat används som ballast i asfalt med krav på hög nötningshållfasthet och god vidhäftning. Stenen är också speciellt lämplig ur miljösynpunkt, på grund av sin låga andel kvarts och emission av PM10-damm bland annat vid dubbdäcksanvändning.

Makadam för byggnation av järnvägar är en annan produkt som kräver hög kvalitet på stenmaterialet. Makadamen från täkten är av en mycket hög hållfasthet och är aktuell till järnvägar för höghastighetståg. Täktens närhet till Åmåls Hamn med en lastkapacitet på 4 000 dwt innebär låga transportkostnader vid leveranser till hamnar i Sverige och övriga norra Europa. Tillgången till lastningsmöjlighet vid Åmåls järnvägsstation är ett effektivt alternativ till biltransporter, speciellt avseende material till järnvägsbyggnation. "Undersökningar gjorda på VTI tyder på att såväl valet av däck som valet av beläggnings- och sandkvalitet har stor betydelse för hur mycket inandningsbart damm som bildas vid slitage".

Vi är en av de få i landet som kan erbjuda en AN5 ballast utan att kubisera. 


Dokument